Pratinidhi Dravya

The word Pratinidhi means Substitute.The dravya which are used in the replace of original dravya is called as Pratinidhi dravya.It is also known as Abhava Pratinidhi dravya.The pratinidhi dravya used in the absence of an original dravya.The pratinidhi dravya which are used as substitute should posses similar guna and similar therapeutic action.

Acharya Bhavmishra has explained this pratinidhi dravya in “Mishraka Varga Prakarana” while Yog ratnakar mentioned it in separate group called Abhava Varga.

For the formation any medicine herbs,metals,gems,animal products ,minerals etc are used.Due to deforestation,over exploitation,extinction of rare plants,loss of habitat pharma companies have to face the problems of herbs shortage.The metals,gems,minerals used for the preparation of medicine are too much costly.Hence if we use substitute drugs for preparation then it becomes economical.The dravya used as substitute is similar in rasa, virya, vipaka, guna, karma and prabhav hence we get desire effect.

List of pratinidhi dravya for metals and minerals

 Sr.no  Abhav Dravya Pratinidhi dravya
 1  Vajra (diamond)  Vaikrant
 2  Suvarna  Suvarnamakshik
 3  Suvarnamakshik satva  Suvarna bhasma
 4  Vimalmakshik satva  Roupya bhasma
 5  Moti  Mukta shukti
 6  Abhraka satva  Kanta louha
 7  Kanta louha  Tikshna louha
 8  Roupya  Roupya makshik
 9  Suvarna makshik  Suvarna gairik
 10  Sourna bhasma /roupya bhasma  Kanta louha bhasma
 11  Vaidurya aadi ratna  Mouktik bhasma
 12  Parad bhasma  Rasa sindhur
 13  Rasa sindhur  Shuddha hingul
 14  Manikya bhasma  Roupya bhasma
 15  Neelam bhasma  Suvarna bhasma
 16  Panna bhasma  Praval bhasma
 17  Pukharaj bhasma  Abhraka bhasma
 18  Vaidurya bhasma  Yashad bhasma/shukti bhasma//guduchi satva

 

List of dravya for vanspati

 1  Meda  Yasti
 2  Mahameda  Vidari
 3  Jivaka  Ashwaandha
 4  Hrishbhaka  Bala
 5  Kakoli  Shatavari
 6  Ksheerkakoli  Varahkanda
 7  Shwetachandana  Rakta chandana
 8  Chitraka  Danti
 9  Dhanvayas  Duralabha
 10  Tagar  Kushta
11 Murva  Jhingani
 12  Ahimsra  Mankanda
 13  Lakshamana  Neelkanthi/mayurshikha
 14  Bakul  Rakta kumuda
 15  Utpala  Pankaj
 16  Jatipushpa  Lavanga
 17  Dugdha  Arkapatra swarasa
 18  Pushkar  Kushta
 19  Langali  Kushta
 20  Sthouneya  Kushta
 21  Chavika  Pippalimula
 22  Gaja pippali  Pippalimula
 23  Rasanjana  Darvi
 24  Talispatra  Swarntali
 25  Bharangi  Talispatra/kantakarimula
 26  Madhuyashti  Dhataki
 27  Amlavetas  Chukra
 28  Draksha  Gambhari
 29  Kashmiri phala  Jatipushpa
 30  Kankola  Sugandhi musta
 31  Kumkum  Kusumbh
 32  Shweta chandana  Karpura
 33  Karpur  Rakta chandana
 34  Ativisha  Musta
 35  Haritaki  Amalki
 36  Nagkeshar  Padmakeshar
 37  Bhallataka  Chitraka
 38  Guduchi satva  Guduchi rasa
 39  Daruharidra  Haridra
 40  Saurashta mruttika  Spatika
 41  Panch lavana  Saidhav lavan
 42  Nakhi  Lavang phool
 43 Kasturi  Kankol
 44  Jatipushpa  Chameli pushpa & patra
 45  Musta & Ativisha  Haritaki
 46  Haritaki  Karkatashrungi
 47  Nirgundi  Tulsi
 48  Tulsi  Nirgungi
 49  Shweta punarnava  Rakta punarnava
 50  Rasna  Kulanjan
 51  Adraka  Shunthi
 52  Atis  Nagarmotha
 53  Dadimb  Vrukshamla
 54  Afim  Khurasani aova
 55  Amra haridra  Bakuchi
 56  Indrayava  Kutaj sal/jayphal
 57  Kanji  Nimbu rasa
 58  Brahmi  Mandukparni
 59  Panch kshar  Apamarga kshar
 60  Gopi chandan  Phitkari
 61  Ajamutra  Gomutra
 62 Gogrita  Ajagrita
 63 Godugdha  ajadugdha

 

Pratinidhi dravya for astavarga-

Meda-mahameda-shatavari
Jivak,hrishbhaka-vidari
Kakoli,ksheerkakoli-ashwagandha
Ruddhi-vridhhi-varahi kanda

Abhav dravya for Aahar dravya
Madhu-purana guda
Mishtri/sita- shwetakhanda
Dugdha-mudga yusha/masura yusha

According to Ayurveda sar sangraha,the formulation contains one main drugs and other supportive drugs.For formation of formulation,the main drugs an not be replaced by any other drug,in that case supportive drugs can be used instead of abhava dravya

 

Sr.no Formulation Main drug Supportive drug
1 Draksharishta Draksha Lavang,supari,kushta,nagkeshar
2 Shankha vati Shankha Saindhava,sunthi,hingu
3 Kqasturibhairav rasa Kasturi Hingula,vatsnabha

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *