Pratinidhi Dravya

The word Pratinidhi means Substitute.The dravya which are used in the replace of original dravya is called as Pratinidhi dravya.It is also known as Abhava Pratinidhi dravya.The pratinidhi dravya used in the absence of an original dravya.The pratinidhi dravya which are used as substitute should posses similar guna and similar therapeutic action.

Acharya Bhavmishra has explained this pratinidhi dravya in “Mishraka Varga Prakarana” while Yog ratnakar mentioned it in separate group called Abhava Varga.

For the formation any medicine herbs,metals,gems,animal products ,minerals etc are used.Due to deforestation,over exploitation,extinction of rare plants,loss of habitat pharma companies have to face the problems of herbs shortage.The metals,gems,minerals used for the preparation of medicine are too much costly.Hence if we use substitute drugs for preparation then it becomes economical.The dravya used as substitute is similar in rasa, virya, vipaka, guna, karma and prabhav hence we get desire effect.

List of pratinidhi dravya for metals and minerals

 Sr.no Abhav DravyaPratinidhi dravya
 1 Vajra (diamond) Vaikrant
 2 Suvarna Suvarnamakshik
 3 Suvarnamakshik satva Suvarna bhasma
 4 Vimalmakshik satva Roupya bhasma
 5 Moti Mukta shukti
 6 Abhraka satva Kanta louha
 7 Kanta louha Tikshna louha
 8 Roupya Roupya makshik
 9 Suvarna makshik Suvarna gairik
 10 Sourna bhasma /roupya bhasma Kanta louha bhasma
 11 Vaidurya aadi ratna Mouktik bhasma
 12 Parad bhasma Rasa sindhur
 13 Rasa sindhur Shuddha hingul
 14 Manikya bhasma Roupya bhasma
 15 Neelam bhasma Suvarna bhasma
 16 Panna bhasma Praval bhasma
 17 Pukharaj bhasma Abhraka bhasma
 18 Vaidurya bhasma Yashad bhasma/shukti bhasma//guduchi satva

 

List of dravya for vanspati

 1 Meda Yasti
 2 Mahameda Vidari
 3 Jivaka Ashwaandha
 4 Hrishbhaka Bala
 5 Kakoli Shatavari
 6 Ksheerkakoli Varahkanda
 7 Shwetachandana Rakta chandana
 8 Chitraka Danti
 9 Dhanvayas Duralabha
 10 Tagar Kushta
11Murva Jhingani
 12 Ahimsra Mankanda
 13 Lakshamana Neelkanthi/mayurshikha
 14 Bakul Rakta kumuda
 15 Utpala Pankaj
 16 Jatipushpa Lavanga
 17 Dugdha Arkapatra swarasa
 18 Pushkar Kushta
 19 Langali Kushta
 20 Sthouneya Kushta
 21 Chavika Pippalimula
 22 Gaja pippali Pippalimula
 23 Rasanjana Darvi
 24 Talispatra Swarntali
 25 Bharangi Talispatra/kantakarimula
 26 Madhuyashti Dhataki
 27 Amlavetas Chukra
 28 Draksha Gambhari
 29 Kashmiri phala Jatipushpa
 30 Kankola Sugandhi musta
 31 Kumkum Kusumbh
 32 Shweta chandana Karpura
 33 Karpur Rakta chandana
 34 Ativisha Musta
 35 Haritaki Amalki
 36 Nagkeshar Padmakeshar
 37 Bhallataka Chitraka
 38 Guduchi satva Guduchi rasa
 39 Daruharidra Haridra
 40 Saurashta mruttika Spatika
 41 Panch lavana Saidhav lavan
 42 Nakhi Lavang phool
 43Kasturi Kankol
 44 Jatipushpa Chameli pushpa & patra
 45 Musta & Ativisha Haritaki
 46 Haritaki Karkatashrungi
 47 Nirgundi Tulsi
 48 Tulsi Nirgungi
 49 Shweta punarnava Rakta punarnava
 50 Rasna Kulanjan
 51 Adraka Shunthi
 52 Atis Nagarmotha
 53 Dadimb Vrukshamla
 54 Afim Khurasani aova
 55 Amra haridra Bakuchi
 56 Indrayava Kutaj sal/jayphal
 57 Kanji Nimbu rasa
 58 Brahmi Mandukparni
 59 Panch kshar Apamarga kshar
 60 Gopi chandan Phitkari
 61 Ajamutra Gomutra
 62Gogrita Ajagrita
 63Godugdha ajadugdha

 

Pratinidhi dravya for astavarga-

Meda-mahameda-shatavari
Jivak,hrishbhaka-vidari
Kakoli,ksheerkakoli-ashwagandha
Ruddhi-vridhhi-varahi kanda

Abhav dravya for Aahar dravya
Madhu-purana guda
Mishtri/sita- shwetakhanda
Dugdha-mudga yusha/masura yusha

According to Ayurveda sar sangraha,the formulation contains one main drugs and other supportive drugs.For formation of formulation,the main drugs an not be replaced by any other drug,in that case supportive drugs can be used instead of abhava dravya

 

Sr.noFormulationMain drugSupportive drug
1DraksharishtaDrakshaLavang,supari,kushta,nagkeshar
2Shankha vatiShankhaSaindhava,sunthi,hingu
3Kqasturibhairav rasaKasturiHingula,vatsnabha

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *