Churna Powder Blogs

KALYANAKAVALEHA CHOORNAM (BHAISHAJYARATNAVALI)

KALYANAKAVALEHA CHOORNAM (BHAISHAJYARATNAVALI) …
Read More

JADAMAYADI CHOORNAM (SAHASRAYOGAM)

JADAMAYADI CHOORNAM (SAHASRAYOGAM) …
Read More

HINGUVACHADI CHOORNAM (SAHASRAYOGAM)

HINGUVACHADI CHOORNAM (SAHASRAYOGAM) …
Read More

HARIDRAKHANDAM CHOORNAM (BHAISHAJYA RATNAVALI)

HARIDRAKHANDAM CHOORNAM (BHAISHAJYA RATNAVALI) …
Read More

GULGULU PANCHAPALA CHOORNAM (ASHTAMGA HRUDAYAM)

GULGULU PANCHAPALA CHOORNAM (ASHTAMGA HRUDAYAM) …
Read More

GRUGHDHOOMADI CHOORNAM (ASHTAMGA HRUDAYAM)

GRUGHDHOOMADI CHOORNAM (ASHTAMGA HRUDAYAM) …
Read More

GOKSHRA CHOORNAM (SAHASRAYOGAM)

GOKSHRA CHOORNAM (SAHASRAYOGAM) …
Read More

ELADI CHOORNAM (ASHTAMGA HRUDAYAM)

ELADI CHOORNAM (ASHTAMGA HRUDAYAM) …
Read More