Plaksha Herb

Plashka herb

प्लक्ष: कषाय: शिशिरो व्रणयोनिगदापह:│

दाहपित्तकफास्त्रघनं शोथहा रक्त्तपित्तह्रत││

रक्त्तदोषहरो मुर्च्छाप्रलाभ्रमनाशनन:│ Continue reading “Plaksha Herb”

Pooga Herb

पूगं गुरु हिमं रुक्षं कषयं कफपित्त जित् / मोहनं दीपनं रुच्यं आस्यवैरस्य नाशनम //

आर्द्र तद् गुर्वभिस्यंदी वह्नि दुष्टी हरं स्मृत म्/ स्विन्नं दोष त्रय च्चेदी दृढ मध्यं तदुत्तमम्// भा प्र Continue reading “Pooga Herb”

Parnayavani Herb

Parnayavani Herb

तीक्ष्णा पर्णयवान्युष्णा कटूतिक्ता रसे लघु:│ दिपनी पाचनी रुच्या मलसंग्राहणी परम् l l

अग्निमान्द्ये याकृद्रोगे ग्रहण्यामुदरक्रीमौ l विषुचीकायाम श्मर्या मुत्रकृच्छे  च शस्यते l l
Continue reading “Parnayavani Herb”

Patola Herb

Patola Herb

पटोलं पाचनं ह्रदयं वृश्यम लघ्वग्निदिपनम l स्निग्धोष्नं  हन्ति कासास्त्रज्वरदोषत्रयकृमीन l l

पटोलस्य भवेन्मुलं विरेचनकर सुखात l नालं श्लेष्महरं पत्रं पित्तहारी फलं पुन : l

दोषत्रयहरं प्रोक्तं तद्वत्तीक्ता पटोलिका l l  भा प्र
Continue reading “Patola Herb”

Poothia Herb

पुतिहा कटुरुष्णश्र्च रोचनो दिपनो लघु:│

हन्ति वातकफाध्मान शूलच्छर्दीकृर्मीस्तथा ││

रोचनी वह्रिजननी वक्त्रजाड्यनिशूदनी |
कफवातहरी बल्या चर्द्यर्ह्रोचकवारिणी॥      ( आ. वि)
Continue reading “Poothia Herb”

Parushaka Herb

परूषकं कषायाम्लमासं पित्तकर लघु l l

तत्पक्कं मधुरं पाके शीतं विष्टम्भी बृहंनम l

ह्रद्यन्तु पित्तदाहस्त्रज्वरक्षयसमीरह्रत l l  भा प्र
Continue reading “Parushaka Herb”

Patalagarudi Herb

वत्सादनी सोमवल्ली विक्रान्ता मेचकाभिधा l पातलगारुडी तार्क्षी सौपर्णी गारुडी तथा l l

वासनी दीर्घकान्डा च दृढकाणडा महाबला l दीर्घवल्ली दृढलता नामान्यस्याश्र्चतुर्दश l

वत्सादनी तु मधुरा पित्तदहास्रदोषनुत् l  वृष्या संतर्पनी रुच्या विषदोषविनाशिनी l

छिलीहिण्टो महामुल : पातलगरुडाहृय:l  छिलहिंट:परं वृष्य:कफघन:पवनापह:│भ. प्र.
Continue reading “Patalagarudi Herb”

Patha Herb

पाठोष्णाकटुकातिक्ष्ना वातश्र्लेश्म्हरी लघु:│ हन्ति शूलज्वरच्छर्दीकुष्ठातिसार ह्रद्रुज:││

दाहकंडूविषश्र्वासकृमिगुल्मगरव्रनान│ पाठा तिक्तरसा वृष्या विषघ्नी कुष्ठकंडू नुत l l

छर्दीहृद्रोगज्वरजीत त्रिदोषशमनी परा l पाठा अतिसारशुलघ्नी कफपित्तज्वारापहा l l ध .नि

Continue reading “Patha Herb”

Padmaka Herb

Padmaka Herb

पद्मकं शिशिरं स्निग्धं कषायं रापित्त नुत

गर्भस्थैर्यकरं प्रोक्तं ज्वरच्छर्दीविषापहम

मोहदाहज्वरभ्रान्ति कुष्ठविस्फोटशान्तिकृत
Continue reading “Padmaka Herb”

Mudgaparni Herb

मुद्पणीं हिमा रूक्षा तिक्ता स्वाव्दि च शुक्रला│

चक्षुश्या क्षयशोथघ्नी ग्रहणीज्वरादाहनुत ││

दोषत्रयहरी लघ्वी ग्रहन्यर्शोतिसारह्रत │भ.प्र.
Continue reading “Mudgaparni Herb”