Arishta Asava Blogs

Vasarishtam (Gadanigraham)

Vasarishtam (Gadanigraham) …
Read More

Saraswatharishtam (Bhaishajya ratnavali)

Saraswatharishtam (Bhaishajya ratnavali) …
Read More

Saaribadyasavam (Bhaishajya ratnavali)

Saaribadyasavam (Bhaishajya ratnavali) …
Read More

Puthikajasavam (ashtangahrudayam)

Puthikajasavam (ashtangahrudayam) …
Read More

Punarnavasavam (Bhaishajya ratnavali)

Punarnavasavam (Bhaishajya ratnavali) …
Read More

Poothika suktham (Ashtanga hrudayam)

Poothika suktham (Ashtanga hrudayam) …
Read More

Pippalyasavam (Sharngadharasamhita)

Pippalyasavam (Sharngadharasamhita) …
Read More

Kumaryasavam (Sharngadharasamhitha)

Kumaryasavam (Sharngadharasamhitha) …
Read More