सुवर्णसिध्द-जल

सुवर्णसिध्द जल

सुवर्णसिध्द जल

सुवर्णसिध्द जल म्हणजे सुवर्णाने संस्कारित केलेले जल सुवर्णशिध्द जलावर संस्कार हे अनेक प्रकरानी करता येतात. सोन्याचा भाड्यात (सुवर्णाच्या ) साठवलेले पाणी.  हे सुद्धा सुवर्ण सिद्ध जल च  असते. पण संस्कार करण्याचे सर्वात महत्वाचे प्रभावी माध्यम असते .

पण सस्कार करण्याचे सर्वात महत्वाचे प्रभावी माध्यम असते ते अग्नी. अग्नीद्वारे  कलेले संस्कार सुष्म पातळी पर्यंत होत असते . म्हणूनच सोन्यासह पाणी उकळून ते सूवार्ण – सिध्द करण्याची पद्धत शुरू झाली असावी. आरोग्यरक्षणासाठी व जीवनशक्ती चागली रहावी यासाठी सुवर्णाचा  वापर कारायचा झालास तर सुवर्णासिध जल उत्तम आहे.

सोने हे मोल्यवान वास्तूमध्ये मोडत असलेतरी भारतात घरोघरी थोडे का होईना  पण सोने असतेच.ज्यांचा  वर्ण सुदर आहे , आणि ज्यच्या उपयोगाने सतेज कांती चा लाभ होतो, ते म्हणजे सुवर्ण.सोने झिजणार नाही . परंतु सोन्याचे गुण मिळवता येतील , यासाठी  भारतींय  शस्त्रांनी आणि परंपरांनी   सुवर्णसिध्द जल सुचवीले आहे.

तसे पहाता   आयुर्वेदात सुवर्णाचा  अनेक प्रकरानी वापर केलेला आहे . सुवर्ण सहाणेवर उगाडळून वापरायला सागितले आहे . जावांणासाठी किवा पाणी पिण्यासाठी सुवर्णाचा ताट , भांडे , वापरायला  सागितले आहे . सोन्याचावर्ख , सोन्याचे भास्म यांचे अनेंक ओषधी त    प्रयोग  केले  आहेत . असाच एका साधा , सहजपण वा नियमीतपणे करता येण्यासारखा  सुवर्णाचा प्रयोग म्हणजे सुवर्णसिध  जलाचे सेवन.

सुवर्ण सिधजलाचे  फायदे जाणून घ्यायाचे असेल तर आपल्याला सर्वात आदी सोन्याचे गुणधर्म जाणून घ्यायाला पाहिजेत .

सुवर्ण स्वादु हृदयं च बृहनीय  रसायान \

दोषत्रयापहम  शीत चक्षुष्य विष सुदनाम //

याचा अर्थ असा की, सुवर्ण चवीला मधुर , हृद्यासाठी हितकर, शरीरधातूंना पोषक व रसायन गुणांनी युक्त असते . तिन्ही दोषांचे  संतुलन करते , डोळ्यासाठी हितकर असते, आणि विषाचा नाश करतो.

रुच्य चक्षुष्य आयुष्याकारम प्रज्ञाकरं वीर्य करं स्वार्य कांती करं च //

सुवर्ण  रुची वाढविते , डोळ्यासाठी  हितकार असते ,आयुष्य वाढवीत्ते. बुद्धी , स्मृती  , धृती  वाढवून प्रज्ञासपन्नता देते, वीर्य वाढवते, आवाज सुधारते.

सवर्ण  विधते  हरते   च  रोगान्करोते  सोख्या  प्रबालेन्द्रीयत्व्म /

शुक्रस्य  वृद्धी  बलतेजपुष्टी  क्रियासु  शक्ती  च  करोति  हेमम //

सुवर्ण रोगांचा नाश करून सौख्य देते ,इद्रियांना  सामर्थ्यावान बनविते  . सुवर्नामुळे शुक्र धातू  वाढतो .बल , तेज, पुष्टी यांची प्राप्ती होते . व  काम करण्याची शक्ती  वाढते .

सुवर्णमध्ये असे अनेक  उत्तमोत्म गुण असल्याने सुवर्णाचे नियमित सेवन करावे असे आयुर्वेदात सागितले आहे .

कनक सेवन नित्य जरामृत्युविनाशम , दृढकायाग्नीकरणमा

सोन्याचे नियमित सेवन  करण्याने वृद्धत्व येत  नाही , अकाली मृत्यूची  भीती रहत नाही . शरीर दृढ होते व जाढराग्नी उत्त्तम रहतो.

सुवर्णाचे नियमीत सेवन  कराण्यासाठी  सुवार्नाभ्सम जल उत्तम समजले जाते . असे उल्लेख  आयुर्वादात मिळतात .सुवर्ण जालामुळे   आरोग्याचे  रक्षण  होते . व रोग झाल्यास  त्यातुन  बरे होण्यासाठी अवश्यक आसणारी शक्ती  मिळते असे म्हणता यईल

जल सुवर्णसिद्ध  करणे अतिशय सोपे  असते . पाण्यात शुद्ध सोने  टाकून ते पाणी साधारणपणे वीस मिनटे उकड्ल्यानी ते सुवर्णसिद्ध  होते . यासाठी वापरयाचे सोने वेढणे , साखळी वगेरे, स्वरुपात असले तरी चालते .पण ते २४ कॅरटचे शुद्ध असावे आणि रोजच्या  वापरले असले . तरी ते आदी स्वच्छ धुवून घ्यावे.यापेक्षाही शुद्ध सोन्याचा पत्रा वापरला तर उत्तम  . त्यामुढे चागल्या प्रतीचे सुवर्नासिद्ध  जल तयार होत असते . सुवर्णसिद्ध  जल बनवण्यसाठी वापरलेल सुवर्ण झिजत नाही , वर्षानुवर्षे तसेच रहाते.

तान्हा बाळापासून ते घरातल्या जेष्ठ  व्यक्तीपर्यंत सगळ्यांनी बाराही महीने असे सुवर्णसिद्ध जल पिणे उत्तम असते. गर्भापणा , बाळातपण , तसेच कोणत्याही  रोगावरचेत सुवर्णसिद्ध पिता येते . सुवर्णसिद्ध जल नेहमी कोमाट पाणी पिणे हितकर व पथ्य कर असते. असे अयूर्वादाने सागितले आहे . पण एरवी . सुवर्णसिद्ध जल सम तापमानाचे  असतना प्यायले तरी चालेल . दिवसभर पिण्यासाठी लागणारे पाणी रोज सकळी सुवर्णसिद्ध करून टेवणे उत्तम होय. सुवर्णसिद्ध जल तयार करताना जलसंतुलन करण्यासाठी त्यात काही विशेष द्रव्य  ठाकणे अधिक प्रभावी असते.

थोडक्यात सांगयाचे झाल्यास सुवर्ण आरोग्यासाठी , जीवन शक्ती व प्रतिकारशक्ती टिकून राहण्यासाठी  प्रभावी असते . जीवनशक्ती व प्रतिकारशक्ती संप्पन अवस्थेत राहवी म्हणून सुवर्णचा वापर घरच्या घरी  सुद्धा करता येऊ शकतो  आणि त्यासाठी सुवर्णसुद्धा जल हा अगदी सोपा व सुरक्षित उपाय होय.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Signup For Parijatak Latest Newsletter

Subscribe to the Parijatak Latest Health Newsletter and get regular updates on Dr.Nitesh Khonde latest health Tips, videos, health & wellness, blogs and lots more.

  • Newsletter

    Sign up for regular updates & upcoming events

Top