Astanga Hruday
(sutrasthana-12)
Astanga Sangraha
(Sutrasthana-20)
Charaka Samhita
(sutrasthana-20)
Sushruta Samhita
(sutrastana-21)
Pakwashaya Paadau Paada Pakwashaya,guda
Kati Pakwashaya Pakwashaya Shroni (Kati)
Sakthi Kati Kati Adho nabhi
Asthi Sakthi Sakthi
Srothra Asthi Asthi
Sparshanendriya Strothra Basti
Sparshanendriya purishadhanam

 

Pitta Dosha Sthana-

Astanga Hrudaya Astanga Sangraha Charak Samhita Sushruta Samhita
Nabhi Nabhi Amashaya Pakwamashayamadhagam
Amashaya Amashaya Sweda
Sweda
Lasika
Sweda
Lasika
Lasika
Rudhiram
Rudhiram Rudhiram Rasa
Rasa chaksu
Druk Sparshanam
Sparshanam

 

Kapha Dosha Sthana-

 Astanga Hrudaya  Astanga Sangraha  Charak Samhita Sushruta Samhita
 Urah  Urah  Urah  Amashaya
 Kanta  Kanta  Shiras  Urah
 Shira  Shira  Parvani  Shira
 Kloma  Kloma  Amashaya  Kantha
 Parvani (sandhi)  Parvani  Medas  Jihwamula
 Amashaya  Amashaya  Sandhi
 Rasa  Rasa
 Meda  meda
 Ghranam  Ghranam
 Jihva  Jihva