Clinical Data On Diabetes Mellitus

Clinical Data On Diabetes Mellitus

Means 1st 8 days important in control of post-meal sugar. Then we did virechan karma on a patient by our “Virechan Kadha” helps in improvement of liver metabolism so it effects seen in HbA1c level

मधुमेह – Diabetes

मधुमेह - Diabetes

माधुमेहीत अपचीत शर्करा व अतिस्निग्ध पदार्थ या सारखी विष द्रव्य मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाल्याने रक्तवाहिन्यात ठिकठिकाणी साचून राहतात आणि त्यामुळे रक्त प्रवाहास अडथळा निर्माण होऊन टोकाच्या अवयवांना शुध्द रक्त , OXYGEN व अन्न पुरवठा होत नाही,त्यामुळे तो इंद्रिय कुपोषित होतो.

Njavarakizhi

njavarakizhi

Emaciation of limbs and disease borne of vitiated blood, Slow down aging process, Makes the body supple and removes stiffness, Relaxes the body and gives sound sleep, Improves blood circulation and detoxifies the body. It also makes the body strong and sturdy with well-developed musculature.

व्यंध्यात कारणे

व्यंध्यात कारणे

गर्भाधाना पूर्वी शरीर शुद्धीकरण कारणे आवश्यक असते .पंचाकार्माने एकदा शरीर शुद्ध झाले कि तयार होणारे बीज हे उत्तम दर्जाचे असते परिणामस्वरूप होणारे मुल देखील उत्तम गुणाचे असते. तसेच कितीतरी अनुवांशिक विकार देखील आपल्याला गर्भ संस्काराने टाळता येतात .

न वेगान धरनियात

न वेगान धरनियात

आपण कामात नकळत इतके व्यस्थ होऊन जातो कि मल ,मूत्र यासारख्या वेगाचे धारण करतो ,तसेच कधी कधी लोक व्याव्हारथ म्हणा किंवा लाजे पायी आपण अपान या वेगाचे नेहमीच धारण करतो . छींक, उचकी ,भूक ,तहान ,झोप ई वेगळा पण अपान वेळेअभावी धारण करतो .पण हे पूर्णतः चुकीचे आहे . जर या सर्व वेगाला वेळेवर उत्सार्गीत केले नाही तर हे एक भयानक रोगाला कारण ठरू शकतात .

 

पचन संस्थे चे विकार

पचन संस्थे चे विकार

अन्नम गृहाती पचती विवेचायाती मुछति ! हे त्याचे कार्य असते म्हणजे घेतलेल्या आहाराला ग्रहण करणे ,त्याचे पचन कारणे त्यातील आहाराचे विघटन करून निवडणे व नंतर मोठ्या आतड्या मध्ये सर्काविणे हे त्याचे कार्य

Antioxidants

Antioxidants

Antioxidants also help in cognitive problems like dementia. Antioxidants not only helps in disease management but it also helps in building up of immune system and detoxification of body.

त्वचाविकार आणि मानसिक ताण-तणाव

त्वचाविकार आणि मानसिक ताण-तणाव

माॅर्डन एसपेक्ट ही पाहीले तर मेंदु, मन व त्वचा हे एकमेकांची वेगवेगळया पातळीवर जूळलेले असतात. मज्जातंतू हे मंेदू त्वचा व मल यांना जोडणारे असतात.उदाहरणार्थ आपण जेव्हा दुःखी असतो तेव्हा आपले चेहरे पडलेले असते. किंवा आपण व्याधीग्रस्त झाल्यास चेह-याचा तेज कमी होते. म्हणजे आपल्या भावना रिफलेक्ट करणारी त्वचाच असते.

सुवर्णसिध्द जल

सुवर्णसिध्द जल

सुवर्णसिध्द जल म्हणजे सुवर्णाने संस्कारित केलेले जल सुवर्णशिध्द जलावर संस्कार हे अनेक प्रकरानी करता येतात. सोन्याचा भाड्यात (सुवर्णाच्या ) साठवलेले पाणी.  हे सुद्धा सुवर्ण सिद्ध जल च  असते. पण संस्कार करण्याचे सर्वात महत्वाचे प्रभावी माध्यम असते

Kati Vasti

Kativasti is a highly effective treatment for back pain and spinal disorders in which warm medicated oil

Manal kizhi

Manal kizhi is the therapy where, specified sand is heated and tied into a bolus using a cloth (muslin) and is used to apply heat to the body. This procedure is done without oil.

Kashaya Dhara

A very special Ayurveda treatment with a very ancient tradition over thousands of years, still gives relax and elimination to many physical problems Saranga Kashaya Dhara is basically a sedation therapy

Shiro Basti

Shiro Basti is a procedure in which a pool warm herbalized oil sits on top of the head and is then kept there for a certain amount of time. w The treatment is relaxing and recommended specifically

Manya Basti

Manya means neck and Basti is the treatment in which the oil is made to be worn. So the treatment in which the oil is made to be worn on the cervical or the neck region is called Manyabasti.

Dhumapana

This is a special instrument used for the dhumapana. The instrument consists of a receptacle, shaft, water container, and a mouth piece. The rounded receptacle is mostly made up of metal or clay

male infertility

Now a days infertility is a big problem. The reason behind that is the sedentatory lifestyle,unhealthy food habit and stress.For about one in five infertile couples the problem lies solely in the male partner.

sinusitis

Paranasal sinus is the one in which sinusitis develop. The spaces behind the face that lead to the nasal cavity called as paranasal sinus Paranasal sinus is the one in which sinusitis

Pizhichil Therapy

pizhichil

Pizhichil Therapy is one among the rare and special treatments of Kerala. In this treatment, lukewarm herbal oils are applied all over the body by two to four trained therapists in a special rhythmic way